Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. 

Door de Wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs, het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs 25-05. 

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs waren PCBO basisscholen zo ingericht dat ze meer konden betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs stelt, zijn dan ook op orde.

Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op: www.swvapeldoornpo.nl

 

balk_roze.jpg