Werken bij PCBO en identiteit

Beleidsnotitie:
Identiteit van het personeel van PCBO Apeldoorn; criterium m.b.t. benoembaarheid

Het primaire doel van de Stichting PCBO Apeldoorn is:
‘Het doen verzorgen - aan zoveel mogelijk kinderen - van kwalitatief goed christelijk onderwijs dat uiteindelijk bijdraagt aan de vorming van deze kinderen tot zelfstandige jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.'
Dit doel is vastgelegd in het bestuursdocument ‘Beleidsuitspraken Beleidsvormend Besturen Stichting PCBO Apeldoorn'.

Uitdrukkelijk heeft het bestuur hierbij de relatie gelegd met het missionstatement van PCBO, als leidend beginsel voor de manier waarop dit christelijk onderwijs gestalte krijgt.
Het missionstatement van Stichting PCBO Apeldoorn m.b.t. de identiteit luidt als volgt:

‘Wij willen de kinderen die door de ouders aan ons zijn toevertrouwd opvoeden tot zelfstandige jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij. Wij aanvaarden die opdracht voor alle leerlingen van onze basisscholen en wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol omdat zij unieke schepselen van God zijn. Wij worden daarbij geïnspireerd door Gods Woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan kennis van de bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.
In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en in vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap'.

Om dit doel in de praktijk te kunnen realiseren en om dit missionstatement handen en voeten te geven is het van wezenlijk belang dat de directies en leerkrachten zichzelf geïnspireerd weten door Gods Woord en dat zij zich van harte kunnen vinden in het doel en het missionstatement van de Stichting PCBO.

Het is voor ieder duidelijk dat in de praktijk van alledag verschillen zijn te bespeuren in de manier waarop dit bij de individuele personeelsleden gestalte krijgt. Persoonlijke ontwikkeling is een wezenskenmerk van een mens. De geloofs- en godsbeleving van mensen en de manier waarop die hun uitwerking vinden in het dagelijks leven en handelen, zijn niet van deze ontwikkeling uitgesloten. De wijze waarop het personeelslid tijdens het moment van benoeming bij de Stichting PCBO het geloof beleeft en als leidraad neemt voor het dagelijks werk met de kinderen in de klas is geen garantie voor de wijze waarop en de mate waarin dit plaatsvindt en gestalte krijgt in de verdere loopbaan bij PCBO.

Het is van belang dat met enige regelmaat en op verschillende manieren in het schoolteam aandacht is voor en bezinning plaats vindt m.b.t. de manier waarop de school vorm en inhoud geeft aan het christelijke karakter van het onderwijs. Onderdeel hiervan is dat de individuele leerkracht zich afvraagt op welke manier hij of zij aan dat karakter een bijdrage levert en zijn of haar plaats daarin vindt.

Daarnaast is de vraag aan de orde op welke wijze bij de selectie- en benoemingsprocedure nu vastgesteld kan worden hoe een personeelslid het geloof (be)leeft, hoe wezenlijk dit een onderdeel uitmaakt van het denken en handelen en hoe het daar sturing aan geeft. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het selecteren en aanstellen van nieuw personeel hebben de moeilijke taak om zich daar in de sollicitatieprocedure een zo goed mogelijk beeld van te vormen. Maar wat is het criterium dat daarbij moet worden aangelegd?
Is dat de frequentie van het kerkbezoek? Of moet het kerkgenootschap waartoe het te benoemen personeelslid behoort bepalend zijn?
Het is de vraag of een dergelijk criterium in de dagelijkse praktijk reëel, toetsbaar en houdbaar is.

Het maximale en het beste dat in de selectie- en benoemingsprocedure kan worden gedaan is pogen vast te stellen of het te benoemen personeelslid zich van harte kan vinden in de doelstelling van de Stichting PCBO en het missionstatement van de Stichting PCBO van harte kan onderschrijven. Verder zal de vraag gesteld moeten worden hoe het personeelslid daar zelf vorm en inhoud aan wil en zal geven. Bij het lesgeven aan en het omgaan met de kinderen, bij het deel uitmaken van het team en bij het meedenken over en mede vormgeven aan het schoolconcept.
Daarom zijn de antwoorden die het te benoemen personeelslid op deze vragen geeft de maat voor het al of benoembaar zijn, daar waar het gaat om de identiteit van het personeelslid.

Handige links:

balk_donker.jpg